Ministerstva ČR

 

Strana:   1 2

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Informujeme o programech podpory průmyslu a podnikání a zprostředkováváme přístup k dotacím a úvěrům ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu.

Štěpánská 567/15, Praha

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Zajišťuje speciální státní správu pro území CHKO, pro silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů. Řeší problematiku soustavy Natura 2000 či CITES. Vede dokumentaci ÚSOP. Zabývá se znaleckou a posudkovou činností.

Nuselská 236/39, Praha-Nusle

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Organizace a zajištění výkonu alternativních trestů.

Hybernská 1006/18, Praha 1

Ústřední pozemkový úřad MZe

Řízení pozemkových úřadů, zajišťování výzkumu, rozvoje, vzdělávání a osvětové činnosti v oboru pozemkových úprav a uděluje úřední oprávnění.

Těšnov 65/17, Praha 1

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Příprava a realizace reformy maturitní zkoušky a evaluačních projektů.

Jeruzalémská 957/12, Praha 1

Odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy

Zabezpečení vnitřní a rezortní kontrolní činnosti, provádění finanční kontroly a zabezpečení interního auditu, organizování a plnění úkolů uložených ministrem a dalších úkolů vyplývajících z dožádání vnějších orgánů.

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky zaměřený na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky podpory jakosti.

Novotného lávka 200/5, Praha 1

Ministerstvo zemědělství

Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost, rybářství a související oblasti.

Těšnov 65/17, Praha 1

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, cestovního ruchu.

Staroměstské nám. 932/6, Praha 1

Ústřední komise pro ochranu zvířat

Projednávání, koordinace a kontrola plnění úkolů v oblasti ochrany zvířat. Vedení ústřední evidence použitých pokusných zvířat.

Těšnov 65/17, Praha 1

Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci

Státní fond rozvoje bydlení.

Dlouhá 741/13, Praha 1

Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Úřad organizuje a vypořádává veřejné zakázky v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí.

Hradební 772/12, P.O.Box 3, Praha 1

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady, v.v.i.

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Strnady 136, Praha 5

Úřad pro civilní letectví

Úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví.

K letišti , Praha 6

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Úřad pro inspekci práce.

Průhonická 3180/55, Praha 10

Ministerstvo dopravy

Všeobecné činnosti veřejné správy. Úsek drah a železniční dopravy, silniční dopravy, financí a ekonomiky, legislativy pro dopravu drážní, vnitrozemskou vodní a námořní.

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1

Dům zahraničních služeb

Plníme úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

Senovážné náměstí 871/26, P.O.Box 8, Praha 1

Česká centra

Prostřednictvím sítě českých center vytvářet dobré jméno a pozitivní obraz ČR v zahraničí spolu s aktivním prosazováním zájmů ČR a uskutečňováním veřejné diplomacie.

Václavské nám. 816/49, Praha 1

Odbor krizového řízení Ministerstva dopravy

Organizace a kontrola krizového řízení rezortu, zabezpečování úkolu ministerstva v oblasti civilního nouzového plánování, obranného plánování, hospodářské mobilizace zdrojů dopravy pro krizové stavy a v oblasti ochrany utajovaných skutečností.

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu a podnikání, ochrany spotřebitele, statistického zjišťování, průmyslu a stavebnictví.

Na Františku 1039/32, Praha 1

Ústav pro informace ve vzdělávání

Produkce informací z oblasti vzdělávání pro potřeby odborníků, státní správy a veřejnosti. Informace o školách.

Senovážné náměstí 871/26, Praha 1

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Provádění ověřování a odborné činnosti v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky a výbušniny.

Jilmová 759/12, Praha 3

Ministerstvo obrany - Vojenský historický ústav Praha

Odborné zpracování muzejních sbírek a jejich zpřístupňování veřejnosti. Poskytování odborných služeb. Zpracovávání vědeckých studií.

U památníku 1600/2, Praha 3

Ministerstvo obrany

Ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany státu. Řídí Armádu ČR a spravuje vojenské újezdy.

Tychonova 221/1, Praha 6

Státní plavební správa Praha

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě s cílem zabezpečit její rozvoj a její bezpečný a plynulý provoz.

Jankovcova 1534/4, P.O.Box 28, Praha 7

Ministerstvo vnitra

Všeobecné činnosti veřejné správy.

Nad štolou 936/3, Praha 7

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR

Informace o vyšetřovaných případech, sborníky Securitas Imperii a informace o komunistické diktatuře let 1948 - 1989.

Přípotoční 300/12, P.O.Box 21, Praha 10

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Nabídka komplexních služeb pro Ministerstvo vnitra. Provoz autoservisu a autoškoly. Zajištění ubytování a gastronomických služeb.

Přípotoční 300/12, Praha 10

Institut pedagogicko-psychologického poradenství České Republiky

Ústav zpracovává informace o službách pedagogicko-psychologického, speciálně-pedagogického, výchovného a kariérového poradenství ve školství.

Novoborská 372/8, Praha 9

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Vědeckopedagogická a výzkumná organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

U dvou srpů 2024/2, Praha 5

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Vytváření, udržování a aktualizace poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR.

nám. 14. října 801/12, P.O.Box 87, Praha 5

Ministerstvo zahraničních věcí

Všeobecné činnosti veřejné správy.

Loretánské nám. 101/5, Praha 1

Česká geologická služba

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Klárov 131/3, Praha 1

Ministerstvo kultury

Poskytování služeb odboru památkové péče, odboru umění a knihoven, odboru regionální a národnostní kultury a informační kanceláře.

Maltézské nám. 471/1, Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Všeobecné činnosti veřejné správy.

Karmelitská 529/7, Praha 1

Ministerstvo financí

Ministerstvo se zabývá veřejnými financemi, cly a daněmi, tržní regulací, finančními vztahy mezi ČR a členskými státy EU a státy zahraničními.

Letenská 525/15, Praha 1

Státní fond životního prostředí České republiky

Příprava a uzavírání smluv pro poskytování podpor. Uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory.

Kaplanova 1931/1, Praha 4

Český hydrometeorologický ústav

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Na Šabatce 2050/17, Praha 4

Ministerstvo životního prostředí

Ústřední orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, zemědělského půdního fondu, pro dohled nad těžbou surovin, pro odpadové hospodářství a posuzování vlivů činností na životní prostředí.

Vršovická 1442/65, Praha 10

Cenia, česká informační agentura životního prostředí

Znalecká činnost v oborech ochrana přírody a životního prostředí, ekologie a ekonomika.

Litevská 1174/8, Praha 10

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 

Strana:   1 2

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?